Html is easy

1. Cấu trúc:

Đây là tiêu đề h1

Một bài chỉ có 1 thẻ h1. Tiếp theo h1 sẽ là một đoạn văn dài chưa quá 2,5 dòng

Đây là tiêu đề h2

h2 sẽ nhỏ hơn h1, một tiêu đề h1 sẽ có nhiều h2

Đây là tiêu đề h3

h3 sẽ nhỏ hơn h2, một tiêu đề h2 có thể có nhiều h3

<h1>Đây là tiêu đề h1</h1>
<p>Một đoạn văn dài chưa quá 2,5 dòng</p>
  
<h2>Đây là tiêu đề h2</h2>
<p>h2 sẽ nhỏ hơn h1, một tiêu đề h1 sẽ có nhiều h2</p>
  
<h3>Đây là tiêu đề h23</h3>
<p>h3 sẽ nhỏ hơn h2, một tiêu đề h2 có thể có nhiều h3</p>

2. Thành phần:

Đây là một ảnh
<img src="/asset/images/placeholder.jpg" alt="Đây là một ảnh" />
  • Đây là dạng liệt kê ý nhỏ
  • Độ dài mỗi ý không nên quá 2 dòng
  • Độ dài các ý nên tương đương nhau
<ul>
<li>Đây là dạng liệt kê ý nhỏ</li>
<li>Độ dài mỗi ý không nên quá 2 dòng</li>
<li>Độ dài các ý nên tương đương nhau</li>
</ul>

Color 1

Color 2

Color 3

<h2 class="text-primary">Color 1</h2>
<h2 class="text-success">Color 2</h2>
<h2 class="text-danger">Color 3</h2>

-------------

Khoảng cách 1

Khoảng cách 2

Khoảng cách 3

Khoảng cách 4

Khoảng cách 5

<p class="mt-1">Khoảng cách 1</p>
<p class="mt-2">Khoảng cách 2</p>
<p class="mt-3">Khoảng cách 3</p>
<p class="mt-4">Khoảng cách 4</p>
<p class="mt-5">Khoảng cách 5</p>
Banner Quảng Cáo
<div id="banner_blog"></div>