Điều khoản sử dụng

1. Tổng quan

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này GrowGreen và bạn có hiệu lực kể từ ngày bạn sử dụng website này. Thỏa thuận nêu ra các điều khoản chung về việc bạn sử dụng trang web của GrowGreen.

Các từ "chúng tôi" sẽ đề cập đến GrowGreen. Các từ "bạn", "người dùng", "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này.

2. Điều kiện của bạn

Các website của GrowGreen chỉ khả dụng đối với những cá nhân có đầy đủ năng lực pháp lý theo luật. Khi sử dụng các website này, bạn thể hiện và đảm bảo bạn từ mười tám tuổi trở lên.

3. Tài khoản của bạn

Để truy cập vào các tài liệu và sử dụng một số tính năng của website, bạn cần phải tạo tài khoản. Bạn đảm bảo với GrowGreen rằng tất cả thông tin bạn cập nhật lên website là chính xác và đầy đủ. Nếu GrowGreen tin rằng thông tin tài khoản của bạn là không đúng sự thật, lỗi thời hoặc không đầy đủ, GrowGreen có thể chấm dứt tài khoản của bạn.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn, cho dù bạn có ủy quyền hay không, và bạn phải bảo mật thông tin tài khoản của bạn, bao gồm các thiết bị và mật khẩu đăng nhập.

GrowGreen sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu do có người khác sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

4. Bảo vệ dữ liệu của bạn

GrowGreen đảm bảo dữ liệu trong tài khoản của bạn được lưu trữ bảo mật. Xem chi tiết Chính sách bảo mật.

5. Tính khả dụng của website

GrowGreen luôn cố gắng để website hoạt động liên tục hai mươi tư giờ mỗi ngày và bảy ngày mỗi tuần. Đôi khi website có thể không hoạt động và không thể truy cập được, do các hoạt động bảo trì, sửa chữa hoặc các nguyên nhân vượt quá khả năng của chúng tôi.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát tính khả dụng của website một cách liên tục. Và chúng tôi không phải chịu trách nhiệm pháp lý nào với bạn hay các bên khác về vấn đề này.

6. Chấm dứt tài khoản

Bạn có thể yêu cầu GrowGreen chấm dứt hoạt động tài khoản của bạn. Tuy nhiên, các thông tin của bạn vẫn được chúng tôi tiếp tục lưu trữ để đồng bộ dữ liệu với tài khoản mới mà bạn có thể tạo trong tương lai.